Blog Posts

Blog Posts

Published
Khung đánh giá về mức độ ứng dụng data trong Doanh nghiệp -  Data Maturity Model
Khung đánh giá về mức độ ứng dụng data trong Doanh nghiệp - Data Maturity Model
December 8, 2021
Những rào cản hiện tại khi doanh nghiệp Việt Nam làm data?
Những rào cản hiện tại khi doanh nghiệp Việt Nam làm data?
December 2, 2021
Cách tiếp cận của doanh nghiệp khi bắt đầu làm data
Cách tiếp cận của doanh nghiệp khi bắt đầu làm data
December 2, 2021
Doanh nghiệp cần thu thập và sử dụng dữ liệu như thế nào?
Doanh nghiệp cần thu thập và sử dụng dữ liệu như thế nào?
December 2, 2021
Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp
Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp
August 10, 2021