Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp

Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp

Mức độ ứng dụng dữ liệu trong doanh nghiệp

By @Vanessa Phan, @August 10, 2021

image

Tầm quan trọng của Data đối với doanh nghiệp (DN) không nằm ở việc khối lượng data thu thập được mỗi ngày, hay công nghệ cao siêu đến đâu mà ở chiến lược sử dụng chúng để đem lại những thông tin có giá trị giúp phát triển kinh doanh.

Giá trị ở đây có thể thể hiện cụ thể ở 2 hướng chính: giúp DN có thể Tăng doanh thu hoặc/và Giảm chi phí.

Tuy nhiên, mức độ tác động và thời gian đạt hiệu quả của các chiến lược dữ liệu sẽ có sự khác biệt rõ rệt giữa DN vận hành truyền thống và DN công nghệ.

DN vận hành truyền thống Mọi hệ thống dù có nhiều nhưng nhằm hỗ trợ quy trình làm việc các bước của con người trong HĐKD, quyết định dựa vào kinh nghiệm hoặc định tính là chính. Dữ liệu và báo cáo chỉ tập trung giao dịch tiền thu - chi theo chuẩn kế toán là chính. Các báo cáo thường có độ trễ 2-4 tuần, theo hướng tổng hợp what-happened, chưa đi vào phân tích why-it-happened.

DN số hay DN công nghệ Mọi HĐKD và các bước làm việc của con người đi theo chức năng và cách thức vận hành của hệ thống công nghệ, quyết định dựa trên định lượng, phân tích data ghi nhận được từ hệ thống đó để đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Lượng dữ liệu nhiều hơn, nhiều nguồn và được tổng hợp, phân tích cáo gần như realtime/daily để phục vụ hoạt động hàng ngày của nhân sự.

Với DN Vận hành truyền thống, thời gian đem lại lợi ích từ việc làm data có 2 giai đoạn chính:

  • Giai đoạn 1: Ngắn hạn 1-2 năm có thể giảm chi phí & tối ưu vận hành kinh doanh: khi hệ thống giúp giảm các công việc thủ công- sai sót dữ liệu, hệ thống xử lý dữ liệu, báo cáo hiệu quả công việc realtime giúp đánh giá/dự báo/ cảnh báo và quan trọng là ra quyết định tốt hơn. (Tối ưu)
  • Giai đoạn 2: Dài hạn 3-5 năm mới có thể giúp phát triển kinh doanh, tăng doanh thu: khi phát triển các công nghệ phân tích dữ liệu cao cấp hơn để phân tích như các mô hình thống kê, dự báo, Ai/Recomendation Engine..vv

Để biết chính xác DN của bạn nên làm gì, hãy dựa vào hình để đánh giá Mức độ ứng dụng dữ liệu của DN bạn hiện tại đang ở đâu và đặt ra các mục tiêu, lộ trình phù hợp nhé!

Mô hình đánh giá được dịch từ Dell Data Maturity Model và thêm một số chi tiết gợi ý để phù hợp hơn với DN Việt Nam.

Blog Posts

Published
Kinh nghiệm #workfromhome
Kinh nghiệm #workfromhome
April 11, 2021